Procedura Covid 19

PROCEDURA REALIZACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

1. Pracownicy deklarują, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów mają zakaz przychodzenia do pracy, definitywnie powinni zostać w domu I skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Obecność pracowników w siedzibie jest ograniczona do niezbędnego minimum

3. Obiekt zapewnia:

a. osobom zatrudnionym [maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk itp.]

4. Obiekt realizuje względem pracowników następujące wytyczne:

• przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,

• zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy,

• regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu,

• podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,

• starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,

• unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

5. Obiekt dopuszcza możliwość poproszenia o opuszczenie klientów, którzy w rażący sposób naruszają zasady bezpieczeństwa, po uprzednim upomnieniu go przez personel.

6. Grupy klientów są najbardziej jak to tylko obiektywnie możliwe, izolowane od siebie i nie kontaktują się pomiędzy zajęciami.

7. Sale są regularnie wietrzone oraz stosuje się odstępy [10-minutowe] pomiędzy zajęciami.

8. Sale, w której odbywają się zajęcia są przystosowane zgodnie z rozporządzeniem sanitarnym I podlegają dezynfekcji.

9. Prowadzący zajęcia stosuje następujące środki ochronne [płyn dezynfekujący, pomiar temperatury].

10.W przypadku jeśli stan zdrowia nie pozwala na zastosowanie wszystkich wymienionych środków ochronnych,stosuje się maksymalne zabezpieczenie, dezynfekcje, bezpieczny dystans społeczny oraz pochodne środki, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie.