REGULAMIN ACT AND PLAY – OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH DRAMY DLA DZIECI W Act and Play nie wiążemy się z Państwem umową, jednak wniesienie pierwszej opłaty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

1.
METODA:
1.1
W ramach prowadzonych kursów, Act and Play:
rozwija w dzieciach pewność siebie, spontaniczność, kreatywność i ekspresję poprzez techniki dramy i improwizacji aktorskiej
dba o to, aby zajęcia były prowadzone w bezstresowej atmosferze, co umożliwia dzieciom swobodne prezentowanie swoich pomysłów przed grupą, bez lęku przed negatywną oceną swojego działania przez pozostałych uczestników czy też trenera
dba o zachowanie porządku na zajęciach, co pozwala na przeprowadzenie wszystkich ćwiczeń i realizację założeń zajęć
1.2
Act and Play zapewnia, że wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia posiadają odpowiednie umiejętności, wiedzę oraz przeszkolenie niezbędne do prowadzenia zajęć zgodnie z ich założeniami.
2.
OBOWIĄZKI TRENERA:
2.1
Do obowiązków trenera zajęć Act and Play należy:
prowadzenie zajęć z poszanowaniem godności osobistej każdego z uczestników
prowadzenie zajęć według sylabusa Act and Play
prowadzenie zajęć według założeń wymienionych w punkcie 1.1
staranne i kompleksowe przygotowanie do każdych zajęć
przekazywanie opiekunom kompleksowej informacji o postępach dziecka raz w roku w formie pisemnych sprawozdań rozsyłanych do opiekunów
3.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:
3.1
Do obowiązków uczestnika należy:
branie udziału w zajęciach
poszanowanie godności osobistej pozostałych uczestników zajęć
stosowanie się do uwag i poleceń trenera
niezakłócanie porządku zajęć
4.
ZAPISY I REZYGNACJE:
4.1
Na nasze zajęcia możecie Państwo zapisać swoje dziecko w każdej chwili poprzez naszą stronę internetową https://www.dramadladzieci.pl/ lub telefoniczny kontakt z biurem.
4.2
Po dokonaniu zapisu dziecka na zajęcia Dramy dla Dzieci, drogą mailową otrzymujecie Państwo od nas wszystkie niezbędne upoważnienia, kalendarz zajęć uwzględniający dni wolne i święta, informację o opłatach i nr konta bankowego, na który należy dokonywać wpłat oraz poniższy regulamin.
4.3
W razie rezygnacji z zajęć niezbędne jest jej mailowe lub telefoniczne zgłoszenie w naszym biurze – wypis zgłoszony u trenera, na świetlicy lub u wychowawcy nie będzie uwzględniony.
4.4
Zaprzestanie wnoszenia opłat lub uczestniczenia dziecka w zajęciach nie jest dla Act and Play jednoznaczne z rezygnacją z zajęć – w przypadku chęci rezygnacji należy niezwłocznie zgłosić to w biurze.
4.5
Act and Play dokonuje wypisów z zajęć ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oznacza to, że przy rezygnacji z zajęć, opłata wniesiona za bieżący miesiąc nie podlega zwrotowi. (jeśli rezygnujecie Państwo np. od marca należy zgłosić to w biurze firmy przed końcem lutego)
4.6
Możliwe jest, aby dziecko przyszło na jedne zajęcia, jeśli chce sprawdzić na czym one polegają i przekonać się czy są dla niego interesujące. W takiej sytuacji, jeśli nastąpi zapis, zajęcia te są wliczane do stałej opłaty miesięcznej. Jeśli dziecko zrezygnuje po pierwszych zajęciach – opiekun ponosi koszt tylko za te pojedyncze zajęcia.
4.7
Trener ma prawo do wykluczenia z pojedynczych zajęć dziecka, którego zachowanie zakłóca porządek i przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia. Po zaistnieniu takiej sytuacji Act and Play niezwłocznie skontaktuje się z opiekunem dziecka mailowo lub telefonicznie w celu zgłoszenia sytuacji i szczegółowego jej opisania.
5.
OPŁATY I NIEOBECNOŚCI
5.1
Opłaty za dany miesiąc należy regulować z góry do 10-go dnia każdego miesiąca (można również wnieść opłatę z góry za kilka miesięcy lub cały rok szkolny).
5.2
Koszt miesięczny zajęć jest sumą wszystkich zajęć w roku szkolnym podzieloną na ilość miesięcy, w których dziecko uczestniczy w zajęciach (w przypadku uczęszczania przez cały rok szkolny jest to 9 miesięcy). Oznacza to, że bez względu na to czy na dany miesiąc przypada 2 czy na przykład 5 zajęć – opłata jest niezmienna.
5.3
Opłata miesięczna jest średnią miesięczną opłatą obliczoną na podstawie liczby wszystkich zajęć zaplanowanych od momentu rozpoczęcia udziału dziecka do jego zakończenia (do końca danego miesiąca). Oznacza to, że w przypadku wcześniejszej rezygnacji należy uregulować/pokryć opłatę za wszystkie zajęcia od momentu zapisania do momentu wypisania dziecka z zajęć.
5.4
W każdym roku szkolnym odbywają się 32 zajęcia. Zajęcia trwają jedną godzinę zegarową i odbywają się raz w tygodniu. W szczególnych przypadkach (wynikających z kalendarza roku szkolnego i rozmieszczenia świąt oraz dni wolnych) może zdarzyć się, że w danym roku w konkretnej grupie odbędzie się 30 lub 31 zajęć, wtedy opłata miesięczna jest odpowiednio pomniejszona.
5.5
W zależności od momentu dołączenia dziecka do istniejącej już grupy – pierwsza rata może być mniejsza niż regularna miesięczna opłata.
5.6
W przypadku zapisu na zajęcia rodzeństwa, przysługuje Państwu zniżka 10% na każde z dzieci. W przypadku rezygnacji jednego dziecka zniżka zostaje anulowana.
5.7
W przypadku zapisu na zajęcia dwudziestu dzieci z jednej klasy przysługuje Państwu zniżka 15% na każde z dzieci.
5.8
W przypadku zajęć i zniżek dla całych klas o liczebności minimum 20 osób – promocja dla rodzeństwa nie obowiązuje.
5.9
W przypadku opóźnienia w płatnościach większego niż 15 dni i braku kontaktu z opiekunem, Act and Play zastrzega sobie prawo do usunięcia dziecka z listy uczestników zajęć. Przed dokonaniem wypisu Act and Play prześle do opiekuna (drogą mailową lub przez sms) dwa przypomnienia o zaległej opłacie.
5.10
Brak terminowej opłaty nie jest dla Act and Play jednoznaczny z rezygnacją z zajęć – patrz punkt 4.3 i 4.4.
5.11
Informację o płatnościach za zajęcia wraz z numerem konta bankowego na które należy dokonywać wpłat, wysyłamy Państwu mailem po ostatecznym zapisie dziecka na zajęcia – uwzględnia ona już wszystkie dni wolne i święta.
5.12
Ze względu na stałe koszty utrzymania grupy i dbałość o najwyższą jakość zajęć (starannie dobrani i przeszkoleni trenerzy, jednolity sylabus, sprawozdania semestralne, opieka metodyczna, rozwój i szkolenia trenerów) nie zwracamy kosztów za przypadkowe nieobecności (również te zgłoszone z wyprzedzeniem). Zwrotów udzielamy jedynie za nieobecności potwierdzone zwolnieniem/zaświadczeniem lekarskim.
5.13
W przypadku opuszczenia przez uczestnika jednych lub więcej zajęć uczestnik może odrobić opuszczone zajęcia uczestnicząc w zajęciach innej grupy (o podobnym przedziale wiekowym oraz stopniu zaawansowania), odbywających się na terenie szkoły, do której uczęszcza uczestnik lub też w innej placówce. Termin odrabiania zajęć ustalany jest każdorazowo pomiędzy opiekunem, a biurem Act and Play. Uczestnik w trakcie roku szkolnego może odrobić w ten sposób nieograniczoną liczbę zajęć. Jeśli uczestnik nie skorzysta z możliwości odrobienia zajęć nie przysługuje mu zwrot opłaty z tytułu nieobecności. Wyjątkiem od tej sytuacji jest okazanie zwolnienia lekarskiego dotyczącego opuszczonych zajęć. W takim przypadku opłata za te zajęcia zostaje zwracana opiekunowi.
5.14
W sytuacjach losowych Act and Play zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć. Zajęcia takie zostaną odrobione w innym terminie ustalonym z opiekunami. Jeśli uczestnik nie będzie mógł wziąć w nich udziału – kwota zostanie zaliczona na poczet zajęć w kolejnym miesiącu lub w przypadku rezygnacji, zwrócona opiekunowi.
5.15
W sytuacjach losowych, kiedy zajęcia zostają odwołane zajęcia zostaną odrobione poprzez przedłużanie lub wcześniejsze rozpoczynanie kolejnych kilku zajęć, adekwatnie do możliwości, tak aby odrobić 60min. Przedłużenie zajęć nigdy nie będzie większe niż 15 dodatkowych minut.
5.16
W przypadku wycieczek szkolnych, wyjść do teatru, kina itp. (jeśli zajęcia przepadają nie z winy Act and Play, nawet jeśli nieobecność zostaje zgłoszona z wyprzedzeniem) – nie zwracamy opłat za nieodbyte zajęcia. Prosimy zatem uzgadniać z wychowawcami terminy nie kolidujące z zajęciami dramy.
6.
PRZYPROWADZANIE I ODPROWADZANIE DZIECI
6.1
Zajęcia prowadzone są na terenie szkoły, do której uczęszcza Państwa dziecko w jednej z sal szkolnych. Jeśli zajęcia będą odbywać się poza terenem szkoły opiekun zostanie o tym poinformowany przed rozpoczęciem kursu.
6.2
Przed pierwszymi zajęciami zobowiązani są Państwo złożyć w świetlicy szkolnej upoważnienie do odbioru dziecka na zajęcia Dramy przez naszego trenera (dane trenerów przesyłamy mailem a upoważnienie może być napisane odręcznie).
6.3
Obowiązkiem trenera jest odebranie dzieci ze świetlicy szkolnej (lub z sali, gdzie uczestniczyły w zajęciach lekcyjnych) przed zajęciami i odprowadzenie ich na świetlicę po zakończeniu zajęć. Czas przeznaczony na odbieranie i odprowadzanie dzieci nie jest wliczany do czasu zajęć.
6.4
W przypadku zajęć odbywających się poza terenem szkoły trener odbierze dzieci ze świetlicy szkolnej, przeprowadzi do miejsca prowadzenia zajęć, a po ich zakończeniu odprowadzi z powrotem do szkoły na świetlicę przez cały ten czas czuwając nad bezpieczeństwem dzieci i dbając o zmianę obuwia dzieci oraz ich odpowiedni ubiór.
6.5
Jeśli Państwa dziecko po zajęciach może od razu samodzielnie wracać do domu – również prosimy o upoważnienie w 2 egzemplarzach – jeden prosimy pozostawić w świetlicy szkolnej, drugi prosimy przesłać mailem na dramadladzieci@gmail.com.
6.6
W przypadku nagłego, sporadycznego wcześniejszego odbioru dziecka bezpośrednio z zajęć – konieczne jest zgłoszenie tego na świetlicy szkolnej (instruktorzy bowiem, ze względów bezpieczeństwa, zobowiązani są do odprowadzenia dziecka na świetlicę po każdych zajęciach)
7.
POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE
7.1
W przypadku zastępstwa spowodowanego nagłą niedyspozycją trenera, wyrażacie Państwo zgodę na odbiór ze świetlicy swojego dziecka przez innego trenera Act and Play – o czym szkoła i świetlica szkolna zostaną poinformowane.
7.2
Act and Play zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku znaczącego zmniejszenia się liczby uczestników w trakcie trwania roku szkolnego.
7.3
Raz w roku w ramach jednych standardowych zajęć organizujemy zajęcia otwarte na które zapraszamy opiekunów (w takiej sytuacji godzina jednorazowo może ulec zmianie).
7.4
Raz w roku (z końcem sierpnia) przesyłamy do opiekunów sprawozdania z całorocznej pracy uczestników na zajęciach dramy. Warunkiem otrzymania sprawozdania jest uczestnictwo w naszych zajęciach do końca roku szkolnego. Podyktowane jest to tym, że sprawozdanie takie obejmuje obserwację pracy i rozwoju dziecka na przestrzeni całego roku szkolnego.
8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1
Akceptując nasz regulamin wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych i danych osobowych waszego dziecka przez firmę Act and Play w celu zapisu na zajęcia Dramy dla dzieci, a także dalszego kontaktu dotyczącego przekazywania informacji na temat zajęć w bieżącym roku szkolnym, Potwierdzacie również świadomość, że powyższa zgoda jest dobrowolna, ale konieczna do wykonywania powyższych czynności.
8.2
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku.

Chętnie służymy pomocą i w razie jakichkolwiek pytań prosimy o mailowy lub telefoniczny kontakt z naszym biurem.

Tomasz Marciniak
Założyciel Act and Play
Dane kontaktowe:
Act and Play
e-mail: dramadladzieci@gmail.com
Tel.: 535 745 545, 535 075 215
Strona internetowa:
www.dramadladzieci.pl Dane firmy:
Act and Play Tomasz Marciniak
ul. Słowackiego 38/46 lok.8a
01-634 Warszawa
NIP: 525-238-15-47